อากรแสตมป์ 10 บาท (Specimen)

ตัวอย่างอากรแสตมป์ ชนิดราคา 10 บาท พิมพ์ทับ “WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN”

1952 Revenue stamp 10 baht blue Specimen proof block of 4