ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2506

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2505

s-l1600.jpg

โฆษณา

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (พ.ศ. 2525)

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์จะมีอายุ บรรจบครบ 200 ปี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2525 ซึ่งรัฐบาลสมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ในปีพ.ศ. 2525 กรุงรัตนโกสินทร์จะมีอายุได้ 200 ปี นับเป็นมหามงคลสมัยแสดงถึงความมั่นคงของบ้านเมือง ได้ผ่านพ้นภัยพิบัติต่างๆ มาโดยสวัสดี มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีของพระผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้สืบราชสันตติวงศ์ทุกรัชกาลโดยลำดับ รัฐบาลและปวงชนชาวไทยจึงมีความปีติยินดี พร้อมกันแสดงความกตเวทิตาคุณ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และบรรพชนไทยที่จรรโลงชาติให้มีความรุ่งเรืองสันติสุขสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กำหนดการ ในส่วนที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธี สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์และฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยอนุโลมตามราชประเพณีที่มีมาแล้วในรัชกาลก่อน ทั้งให้สอดคล้องพอเหมาะ พอควรแก่กาลสมัยในปัจจุบัน
bangkok_200y อ่านเพิ่มเติม “พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (พ.ศ. 2525)”

อากรค่านา ชุดแรก – Type 1

เป็นแสตมป์ที่พิมพ์มีความยาวประมาณ 37มม. หรือมากกว่า  มีพระปรมาภิไธยย่อ จปร อยู่ในช่องด้านซ้าย  ส่วนช่องด้านขวาจะแสดงราคา perf. 13½

agriculture_rice_tax_first_issue อ่านเพิ่มเติม “อากรค่านา ชุดแรก – Type 1”

อากรแสตมป์ไทยยึดรัฐเชียงตุง ในพม่า (2486)

ในปี พ.ศ. 2486 ไทยยึดรัฐเชียงตุงในพม่า และได้มีการออกอากรแสตมป์รูปพระสยามเทวาธิราช ครบชุด 4 ดวง ชนิดราคา 5 สตางค์, 10 สตางค์ 25 สตางค์ และ 1 บาท

thailand_revenue_shentung อ่านเพิ่มเติม “อากรแสตมป์ไทยยึดรัฐเชียงตุง ในพม่า (2486)”