อากรแสตม์สุราตัวอย่าง

อากรแสตมป์สุราตัวอย่าง โดยพิมพ์ทับ “ตัวอย่าง” สีแดง และมีปรุรู “ส”