อากรแสตมป์ – ชุด 7 และ ชุดชั่วคราว (2491 และ 2494)

“อากรแสตมป์ – ชุด 7 และ ชุดชั่วคราว” 2491 & 2494, จัดพิมพ์โดยบริษัท Waterlow & Sons Ltd.

ตัวอย่างทดลองพิมพ์ “SPECIMEN” ราคา 10 สตางค์และราคา 50 สตางค์ (สองสี)

issue_7_spucimen

โฆษณา