อากรแสตมป์ – ชุด 7 และ ชุดชั่วคราว (2491 และ 2494)

“อากรแสตมป์ – ชุด 7 และ ชุดชั่วคราว” 2491 & 2494, จัดพิมพ์โดยบริษัท Waterlow & Sons Ltd.

ตัวอย่างทดลองพิมพ์ “SPECIMEN” ราคา 10 สตางค์และราคา 50 สตางค์ (สองสี)

issue_7_spucimen

ตัวอย่างแสตม์ที่มีการใช้งานจริงจะเป็นสีเหลือง
revenue_general_issue7

thailand_revenue_7
เอกสารใบรับเงินติดอากรแสตมป์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496