ป้ายปิดผนึก “เอกสาร(ลับ)”

ชุดสะสม “เอกสารลับทางราชการฯ” ช่วงปี พ.ศ. 2482-2520 ประกอบด้วยซอง ป้ายผนึกต่างๆ และดวงตราไปรษณีย์

โฆษณา