ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค เชียงใหม่ (2500-2509)

ดวงตราผนึกปราบวัณโรคเชียงใหม่ (Chiang Mai TB. Association)

tb_cm_2501ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรคเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2501 เต็มแผ่น 25 ดวง