อากรการกุศลเพื่อสุขภาพและการศึกษา 2496 – Charity for Health and Education 1953

อากรการกุศลเพื่อสุขภาพและการศึกษา ปี พ.ศ. 2496 มีทั้งหมด 9 ราคา ได้แก่ 25 สต., 50 สต., 1 บ., 3 บ., 5 บ., 10 บ., 20 บ., 50 บ., และ 100 บ.thailand_ducumentary_2500_b1Revenue – 1953 Charity for Health and Education mint complete set of 9 values: 25 st., 50 st., 1 b., 3 b., 5 b., 10 b., 20 b., 50 b., and 100 b.

thailand_ducumentary_2500_b2แสตมป์อากรการกุศลเพื่อสุขภาพและการศึกษา แบบบล็อก 2 ดวงติดกัน (pairs of 2)thailand_ducumentary_2500_b4แสตมป์อากรการกุศลเพื่อสุขภาพและการศึกษา แบบบล็อก 4 ดวง (pairs of 4)

thailand_ducumentary_doc
คัวอย่างเอกสารการติดแสตมป์อากรการกุศลเพื่อสุขภาพและการศึกษา ชนิดราคา 50สต. 1บาท และ 3 บาท บนเอกสารในช่วงปี พ.ศ. 2496-2498
thailand_ducumentary_education_doc
ตัวอย่างการติดแสตมป์อากรการกุศลเพื่อสุขภาพและการศึกษาบนเอกสาร